ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  Το αυτοκίνητο παραδίδεται στο μισθωτή σε καλή κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Τονίζεται ότι, κατά την παράδοση του αυτοκινήτου, ο μισθωτής δεν διατύπωσε επιφυλάξεις για την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέψει στην Car Rental το αυτοκίνητο και όλα τα πράγματα που το συνοδεύουν, έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, στην ώρα και στον τόπο που έχει συμφωνηθεί. Σε άλλη περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Car Rental, πέρα της κανονικής χρέωσης, και αποζημίωση για κάθε είδους ζημιά. Η Car Rental διατηρεί το δικαίωμα να πάρει το αυτοκίνητο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση με έξοδα του μισθωτή, εάν δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας ή για διάφορους λόγους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

  2. ΖΗΜΙΕΣ
  Α) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του), ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ποσόν των ζημιών που προκύπτουν. Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας αυτής που είναι ουσιώδης, προκύπτουν κυρώσεις από ανάλογες νομικές διατάξεις καθώς και τους ασφαλιστικούς κανονισμούς (είτε από πρόθεση ή αμέλεια). Εκτός του ποσού της αποζημίωσης, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στην Car Rental το ποσόν της μίσθωσης και χρέωση τουλάχιστον 100 χλμ. ως ημερήσια αποζημίωση, μέχρι το αυτοκίνητο να παραδοθεί στην Car Rental.
  Β) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά από πυρκαγιά ή κλοπή (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από δική του παράλειψη ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού).
  Γ) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου που προήλθε από σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας και έχει δεχτεί μικτή ασφάλεια κατά την έναρξη της μισθώσεως, υπογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη «Αποδέχομαι» στην πίσω πλευρά αυτής της σελίδας. Εάν ο μισθωτής δεν έχει δεχθεί μικτή ασφάλεια, η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο.
  Δ) επίσης, ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές οι οποίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο μισθωτής θα καταβάλει στην Car Rental κατά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός άλλης συμφωνίας, τα παρακάτω ποσά :
Α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, με βάση τις τιμές οι οποίες αναγράφονται στη συμφωνία αυτή.
Β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις για παράδοση οι οποίες αφορούν την παρούσα συμφωνία.
Γ) Όποιους φόρους, τέλη και άλλα έξοδα αφορούν τη μίσθωση.
Δ) Οποιαδήποτε έξοδα της Car Rental, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιουδήποτε ποσού της παρούσας μίσθωσης.
Ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα τα οποία επεβλήθησαν ή θα επιβληθούν στην Car Rental λόγω παραβάσεων κατά τη χρήση του αυτοκινήτου από το μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η Car Rental. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.
ΣΤ) Οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών και για την επισκευή μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.
Ζ) Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται, εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.
Η) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.
 
4. ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από το μισθωτή ή από τρίτο απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Car Rental. Ειδικότερα, το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
Α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή αντικείμενα έναντι αμοιβής.
Β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
Γ) Σε αγώνες ταχύτητας.
Δ) Για υπενοικίαση προς τρίτους.
Ε) Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης ουσίας, η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεως και τις αισθήσεις του οδηγού.
ΣΤ) Κατά την παράβαση τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.
Ζ) Από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την Car Rental και αναγράφεται στο σχετικό χώρο ο οποίος υπάρχει στην μπροστινή πλευρά αυτής της συμφωνίας.
Η) Για να μεταφέρει ή μετακινήσει αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κ.λπ. Όποιος παραβαίνει αυτόν τον όρο, ευθύνεται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου μαζί με το μισθωτή και τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.
Θ) Εκτός Ελλάδας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Car Rental.
 
5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Car Rental 48 ώρες πριν τη λήξη της μίσθωσης, για να λάβει σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει την παραπάνω υποχρέωση, θα υποστεί τους νόμους της αστικής και ποινικής ευθύνης για παράνομη χρήση του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης, ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο της αρχικής συμβάσεως, όσο και της παράτασης, είτε πρόκειται για το ίδιο το αυτοκίνητο, είτε για άλλο σε αντικατάστασή του.

6. ΕΥΘΥΝΗ
Η CAR RENTAL ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον αυτές προκλήθηκαν από πρόθεση ή βαριά αμέλεια της Car Rental. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Car Rental δεν έχει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εις βάρος της.

7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή), ο μισθωτής υποχρεούται εντός (24) είκοσι τεσσάρων ωρών να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
Α) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
Β) Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.
Γ) Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.
Δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο μέσο με την Car Rental.
Ε) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.
ΣΤ) Να στείλει όλα τα σχετικά με το ατύχημα έγγραφα και πληροφορίες στην Car Rental.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Α) Η Car Rental παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν άδειάς της, με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οποίου οι όροι έχουν ελεγχθεί από το μισθωτή και τους έχει αποδεχθεί πλήρως.
Β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων, εκτός αν ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μίσθωσης, υπογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη «Αποδέχομαι» στην μπροστινή πλευρά αυτής της συμφωνίας, όπου αναγράφονται και οι σχετικοί όροι τους οποίους διάβασε και δέχτηκε.
Γ) Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η Car Rental δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κ.λπ. αυτών.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η Car Rental έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση ο μισθωτής παραβεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Το αυτοκίνητο ανήκει στη νόμιμη κατοχή της Car Rental. Το παρόν είναι μόνο το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Car Rental. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός από αυτά τα οποία αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.
Β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται μαζί με το μισθωτή αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου.
Γ) Επίσης, σε καμία περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από αντιπρόσωπο, αυτός θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου με τον αντιπροσωπευόμενο.
Δ) Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Car Rental και του μισθωτή.
Ε) Η Car Rental δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της, όπως αυτά απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμβόλαιο.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα μίσθωση της Car Rental και του μισθωτή, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων κάθε φορά δικαστηρίων.

12. ΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 € ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος και αν ο πελάτης έχει μικτή ασφάλεια, θα χρεωθεί μόνο το ημερήσιο μίσθωμα και το φόρο για τις ημέρες που θα μείνει το αυτοκίνητο για επισκευή. Σε περίπτωση καταστροφής των ελαστικών ή ζημιών στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (κάρτερ, σασμάν και διαφορικό), δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.